ราชบุรี

 1. ธานินทร์ อุบลธรรม (ออด)
  บ้าน : 7 ซ.2 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-310117, 032-321124
  ที่ทำงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 032-231044
 2. เธียรชัย อังคะวิภาค (กวัก)
  บ้าน : 105/6 ม.4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-327844, 089-6140363
  ที่ทำงาน : การไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 86 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-337520, 032-337016
 3. ศักดิ์ เพิ่มวัฒนา
  บ้าน : 6/21 ซ.1 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-323822 01-2919527
  ที่ทำงาน : กฟภ.จังหวัดราชบุรี 86 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-322349
 4. คมกฤษ มานิตกุล
  บ้าน : 296/2 ถ.มนตรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-321964 ,081-3789644
  ที่ทำงาน : ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-352018, 032-300109 ต่อ 106
 5. จิราพรรณ คชสวัสดิ์
  บ้าน : -
  ที่ทำงาน : ร.ร.วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 6. ณัฐยา รักษ์พงษ์ไทย (เง๊ก)
  บ้าน : 40/3 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-319208, 032-326191
  ที่ทำงาน : รร.วัดทุ่งหญ้าคมบาง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 7. ทันทิตย์ ชอบธรรม (ฮิปโป)
  บ้าน : 153/129 ม.12 ซ.7 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-325383, 081-7631394
  ที่ทำงาน : รร.บ้านทุ่งน้อย ม.11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 8. นิพนธ์ แก้วจีน (แก้ว,ม้า)
  บ้าน : 1/5 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-353373, 081-6258689
  ที่ทำงาน : รร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร.032-291252
 9. ประทีป จันทรศรี (อ้วน)
  บ้าน : 65/228 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-315889
  ที่ทำงาน : รร.คุรุราษฎร์รังสฤทฎ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70000
 10. ประทีป โซวเซ็ง
  บ้าน : -
  ที่ทำงาน : รร.บ้านเขาพระเอก ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
 11. พนม พึ่งบัว (เอ๋)
  บ้าน : 65/76 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-325109, 081-4881208
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ถ.ศรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338454
 12. พรรณิพา พฤกษาโรจนกุล
  บ้าน : 1/4 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 081-2943348
  ที่ทำงาน : ร.ร.วัดดีบอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
 13. ไพรัช หงษ์เทียบ
  บ้าน : 10 ม.1 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-374224
  ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 14. มงคล มาระเนตร (หมู)
  บ้าน : 108/13 ม.12 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-219128, 081-4318814
  ที่ทำงาน : รร.สายธรรมจันทร์
 15. มงคล รอดวัณโณ (แมว)
  บ้าน : 32 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-377239
  ที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-337228
 16. วรชาติ ชูทาน
  บ้าน : 1/14 ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร. 032-261558, 086-0160098
  ที่ทำงาน : รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร. 032-261390
 17. วันชัย แดงใหญ่
  บ้าน : 15/2 ม.6 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-370213, 089-8077846
  ที่ทำงาน : รร.วัดห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-370391
  อีเมล์ : kroochai@hotmail.com
 18. วิเชียร กิมพิทักษ์ (หม่อง)
  บ้าน : 102/9 ม.12 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-319345, 089-8009434
  ที่ทำงาน : ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-352018
 19. สมบัติ กุ้ยบำรุง
  บ้าน : 143 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : รร.ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338793
 20. สมพงษ์ ต่างท้วม
  บ้าน : 20/49 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-326312
  ที่ทำงาน : รร.ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338793
 21. สรากรณ์ เพชรนิล
  บ้าน : 42/1 ม.2 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-369111
  ที่ทำงาน : รร.วัดเขาปิ่นทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 22. สำเริง(ศุภกิจ)สุขาภิรมย์
  บ้าน : -
  ที่ทำงาน : ร.ร.บ้านพุคาย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
 23. สำลี สุขศิริ(โค้วถาวร)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : ร.ร.นารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 24. โสภณ ยิ่งทวี
  บ้าน : -
  ที่ทำงาน : รร.บ้านท่ามะขาม สปอ.สวนผึ้ง สปจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี 70180
 25. อัมพร พูลทรัพย์
  บ้าน : 26 ม.2 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนิน จ.ราชบุรี 70132 โทร. 089-8090792, 032-279170
  ที่ทำงาน : ร.ร.สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร.032-241004
 26. อาภรณ์ ชมใจ(ขำปลอด)
  บ้าน : 59/1 ม.8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-313377
  ที่ทำงาน : ร.ร.วัดเจติยาราม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 27. กฤษฎิ์ชนม์(ประยูร),ด.ต. รักอก
  บ้าน : 24/88 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-322351
 28. ณรงค์,จ.ส.ต. ทองเสงี่ยม
  บ้าน :- โทร. 081-3026639
  ที่ทำงาน : สภ.ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 29. บรรจง,ด.ต. หงษ์แก้ว
  บ้าน : 22/2 ซ.1 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-315829
  ที่ทำงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โทร.032-322351
 30. บุญทรง,ด.ต. แย้มขยาย
  บ้าน : 50/10 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-314844, 081-9863603
  ที่ทำงาน : งานจราจร สภ.อ.เมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-315494-6, 032-315027
 31. ปฏิพงษ์,พ.ต.ท. บูรณโชติ (ต้อม)
  บ้าน : 433/88 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-321039 ,081-8819195
  ที่ทำงาน : กองกำกับการตำวจภูธร จ.ราชบุรี โทร. 032-281100
 32. ประเสริฐศักดิ์,ด.ต. ขำแก้ว (แส/แดง)
  บ้าน : หมู่บ้านร่มฟ้า - สร้างมิตร 154/46 ม.12 ซ.11(กาหลง) ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-326767, 081-5709255
  ที่ทกำงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338607 032-322351
 33. ยงยุทธ,ร.ต.อ. ริ้วทอง
  บ้าน : 165/6 ซ.4 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-323757, 081-6351521
  ที่ทำงาน : งานจราจร สภ.อ.เมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-315494-6, 032-315027
 34. สมเกียรติ,พ.ต.ท. เจริญภักดี
  บ้าน : 73 ม.3 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-6374818
  ที่ทำงาน :-
 35. สุภาพ,พ.ต.ท. ขุนวิเศษ
  บ้าน : 94/1 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 032-351602
  ที่ทำงาน :-
 36. วิมล ถาวรขจรศิริ (ตึ้ง)
  บ้าน : 80/12-13 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-338564, FAX 032-326928
  ที่ทำงาน :- โทร.081-9447514
 37. กำพล ศรวิไล,จ.ส.อ.
  บ้าน : 129 ม.12 เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-391224
  ที่ทำงาน : ร้อย 3 ช.พัน52 ช.1 รอ. ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 38. กสิน(ณรงค์),พ.อ. จ้อยประดิษฐ์
  บ้าน : 139/165 ม.15 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 062-222933
  ที่ทำงาน : รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ราชบุรี โทร. 081-4342107
 39. กุน สวัสดี
  บ้าน : 67 ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร. 032-270624, 087-9198960
  ที่ทำงาน : จังหวัดทหารบกราชบุรี
 40. คงชุม,จ.ส.อ. แจ่มจันทร์
  บ้าน : -
  ที่ทำงาน : ร้อย บก.กรมพัฒนา ค่ายศรีสุริยงค์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-327803
 41. ชัยวัฒน์,จ.ส.อ. ม่วงชุม
  บ้าน : 36/2 ม.5 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-377077, 081-2919772
  ที่ทำงาน : ช.พัน.51 ม.7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 42. ประสงค์,จ.ส.อ. บุญยังขำ
  บ้าน : 61 ม.1 ต.แพงพวย อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 70130 โทร. 081-9185384
  ที่ทำงาน : จังหวัดทหารบกราชบุรี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-337588 ต่อ 3369
 43. ประสิทธิ์,พ.ต. ชิ้นปิ่นเกลียว (อ้วน)
  บ้าน : 126-8 ม.7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-9441351
  ที่ทำงาน : สนามกอล์ฟค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 44. ไพรินทร์,ส.อ. เรืองเดช (ป๊อด)
  บ้าน : 33 เทเวศร์ ซ.1 บางขุนพรหม กทม.10200
  ที่ทำงาน : กองร้อยสารวัตรทหาร ราชบุรี ค่ายภาณุรังษีที่ 1 ราชบุรี
 45. ไพโรจน์,จ.ส.อ. ฉ่ำผิว
  บ้าน : 85 ม.9 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-9874359
  ที่ทำงาน :-
 46. มนตรี,จ.ส.อ. ปานสุวรรณ
  บ้าน : 7/3 ซ.1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-315588
  ที่ทำงาน : -
 47. รุ่ง,ส.อ. ฮะเหยี่ยว
  บ้าน : 218/96 ม.1 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : -
 48. วัฒนศักดิ์, พ.ต. จงเจริญ (ตุ้ย)
  บ้าน : 37/5 ถ.เขางู ซ.2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.08-6176-8065, 038-312-166
  ที่ทำงาน : กองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 49. วิชาญ,จ.ส.อ. ชื่นนุช
  บ้าน : 211/21 ถ. มนตรีสุริยวงศ์ ซ.13 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-318913
  ทีทำงาน : กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 50. สมควร,จ.ส.อ. ขุนภักดี
  บ้าน : ม.ห้วยตะแคง 26/1 ม.4 ต.เกาะ-พลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.086-1490761
  ที่ทำงาน : ค่ายบุรฉัตร ม.7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 391021-4 ต่อ 2032
 51. สมศักดิ์,จ.ส.อ. สัมพันธ์ตระกูล
  บ้าน : 89 ม.5 ถ.กำลังเอก ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : สพ.ทบ. 70 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-337082
 52. สมศักดิ์.ร.ต. เหมาะสมัย
  บ้าน : 64/23 ม.2 ถ.ราชบุรี-น้ำพุ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.081-9322024
  ที่ทำงาน : กองร้อยทหารช่างซ่อมบำรุงสนาม ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-337014 ต่อ 3142
 53. สุชาต,พ.อ. จันทรวงศ์ (ปึ๊ด)
  บ้าน : 10.ท่าเสา ซ.2 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.081-4348777
  ที่ทำงาน :
  -บจก.หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ (HCTV) 20/23 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-310262 ,FAX - 032-310397
  -ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-391073
  อีเมล์ : s463368@hotmail.com เว็บบล็อก : http://chantrawong.blogspot.com/
 54. เสน่ห์.พ.ต. ไชยมงคล
  บ้าน : 70 ม.7 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-9948110
  ที่ทำงาน : -
 55. ชัยฤทธิ์ หลิมเทียน (หลอ)
  บ้าน : 20 ม.5 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-254093, 081-4067919
  ที่ทำงาน : ธ.กรุงไทยฯ(สาขาดำเนินฯ) 266 ม.4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-241500-3
 56. ลัดดา เอี่ยมอิมรา
  บ้าน : 124/378 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-337900, 081-9433755
  ที่ทำงาน : ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี โทร. 032-375804
 57. สมชัย อังอำนวยศิริ
  บ้าน : 286/33 ถ.ศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-310936 , 08-6757-9660
  ที่ทำงาน : ธกส.จังหวัดราชบุรี 241/21 ถ.ราษฎร์ยินดี จ.ราชบุรี 70000
  อีเมล์ : Amnuaysiri@hotmail.com
 58. สุเทพ ศรีสนิท
  บ้าน : 116/13 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-319165, 089-2548924
  ที่ทำงาน : ผู้จัดการ ธ.กรุงศรีอยุธยาฯ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร. 032-233291-2
 59. จินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว (นี)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : โรงงานมะพร้าว C&A Product Co,LTD 222 ม.3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-316402 032-316408
 60. ชลธิชา พลาระชุน (จิ๋ม)
  บ้าน : 106 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-326493 084-0175649
  ที่ทำงาน :-
 61. ชัยวัฒน์ ยามะเพวัน
  บ้าน : 43 ม.5 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : C&A Product Co, LTD 222 ม.3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 62. ชาติชาย ขณะฤกษ์ (อ๊าต)
  บ้าน : 116 ม.4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 032-357073-4, 081-9449423
  ที่ทำงาน : ร้านโอปอ (ขายตุ๊กตา)
 63. ดารุณี ลิ้มเจริญวิริยกุล
  บ้าน : 115/4-5 ถ.เพชรเกษมสายเก่า อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : ลิ้มเจริญค้าเหล็ก 115/4-5 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ฯ
 64. ธีระพล กิตติโกวิทธนา (ก๋วย)
  บ้าน : 64/3 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-315278
  ที่ทำงาน : ร้านซินฮวด 148 ถ.อัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338752
 65. บังอร ศิลาวรรณา
  บ้าน : 129 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร. 032-281050-1, 081-4064190
  ที่ทำงาน : OFFICE HOME
 66. บุญชู นภาแก้ว
  บ้าน : 146/28 ม.10 ต.ดอนตะโก จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338396, 089-4146956
  ที่ทำงาน : ตลาดศรีเมือง
 67. บุษบา ศรมยุรา (เกียง)
  บ้าน : 1/72 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-310453, 081-8808076
  ที่ทำงาน : บจก.เจริญกิจยนต์ โทร. 032-321775
 68. ประกอบ จันทร์คล้าย
  บ้าน : 20 ม.1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-373538
  ที่ทำงาน : ร้านเกษรไก่ย่าง หินกอง
 69. พิชัย แตระกูล (ตี๋)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน :-
 70. พิชัย ลัคณาโชค (หรั่ง)
  บ้าน : 230 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-337452
  ที่ทำงาน : ร้านแสงฟ้า ถ.อัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 71. พิชาติ จิวมงคลชัย
  บ้าน : 12/11 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.081-8809355, 032-321838
  ที่ทำงาน :-
 72. มานิต ปริญญากร (ปึง)
  บ้าน : 3/8 ถ.เจดีย์หัก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338004, 081-6460515
  ที่ทำงาน : 154/3 ม.4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 (จำหน่ายอิฐมอญ)
 73. โมฬี จิตติบรรจง (ปุ้ย)
  บ้าน : 6/12 ซ.วิศวะฯ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-322463, 087-1549110
  ที่ทำงาน :-
 74. ยุวดี พัวเจริญ(ชุญหวิจิตรา)
  บ้าน : 1/5 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-325534-5, 081-6329978
  ที่ทำงาน : ธรรมรักษ์การพิมพ์ ถ.ไกรเพชร ฯ โทร. 032-377518
 75. วีรสุดา ชิตชูตระกูล (ภรรยาชัยฤทธิ์)
  บ้าน : 182/3-4 ม.11 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-8804944
  ที่ทำงาน : สมบูรณ์กุลแมนชั่น , วีรสุดาคอนโดเทล โทร. 032-310077
 76. วุฒิไกร โชคตาม (ปอ)
  บ้าน : 207/60-61 ถ.ทรัพย์คิรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-326390, 081-8586813
  ที่ทำงาน : ร้านจิตรไพบูลย์ ถ.ทรัพย์คิรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-337578
 77. ศิษฎา(คันโท) โภคะมณี
  บ้าน : 8/3 ม.3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-322748, 086-9992505
  ที่ทำงาน :-
 78. ศุภชัย,จ.ส.อ. สวนพาณิชย์ (เต๊ะ)
  บ้าน : 104/12 ม.5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-312495
  ที่ทำงาน : ตลาดกำนันหลัก
 79. สงคราม อริยธนประภา (หมา)
  บ้าน : 150/4 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-4069299
  ที่ทำงาน : ร้านตั้งเกียง้วน ถ.ศรีสุริยวงศ์ ติด ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
 80. สมศักดิ์ พูนทวีสิน (หรั่ง)
  บ้าน : 262/15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-313492
  ที่ทำงาน :-
 81. สมศักดิ์ เลี้ยงรัตนานนท์ (กบ)
  บ้าน : 207/72 ถ.ทรัพย์คิรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-315209
  ที่ทำงาน : ร้านน้ำตาล ถ.ทรัพย์คิรี
 82. สมิง ตันวิยะ
  บ้าน : หมู่บ้านร่มฟ้า ฯ 168/1 ม.12 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-321788, 089-5093767
  ที่ทำงาน :-
 83. สานิต ศิลาวรรณา (ปลิ้น)
  บ้าน : 129 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร. 032-281050, 081-7635917
  ที่ทำงาน : ร้านนิติภูมิ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร. 032-281051
 84. สุจินต์ อาศิรวาทวณิชย์
  บ้าน : 3 ถ.อรจันทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314855
  ที่ทำงาน : ร้านคำนึงไตรภัณฑ์ 3 ถ.อรจันทร์ ฯ
 85. สุรวุฒิ โพธิ์ภิรมย์ (จุ่น)
  บ้าน : 31/3 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314103, 089-7812637
  ที่ทำงาน : บริการเค๊ก และคุกกี้ ทุกเทศกาล
 86. โสฬส วิเศษวิทย์สกุล
  บ้าน : 445 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338522, 081-8077483
  ที่ทำงาน : ร้านวิเศษชัย ถ.ไกรเพชร แยกสะพานแดง
 87. อรรถพร นุชประสิทธิ์ (ถึก)
  บ้าน : 283/12 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-321724, 081-4344991
  ที่ทำงาน : หจก.อรรถพรเอ็นจิเนียริ่ง โทร.032-323701
 88. เอกกมล ธัชศฤงคารสกุล
  บ้าน : 5 ถ.อรจันทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-323614, 089-9132342
  ที่ทำงาน : ร้านเอกกมล ถ.อรจันทร์ โทร. 032-326825
 89. วิลาวัลย์ ว่องกุลนภาฤทธิ์
  บ้าน : 286/2 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-315470, 089-0882021
  ที่ทำงาน : ตลาดศรีเมือง โทร. 032-315663
 90. จรูญ เอี้ยวตระกูล
  บ้าน : ม.เขาขวาง 49 ม.6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-359200, 081-4337474
  ที่ทำงาน : นายก อบต.นางแก้ว
 91. ชัยฤทธิ์ ชิตชูตระกูล (เหี่ยว,ก้อย)
  บ้าน : 183/3-4 ม.11 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-321662, 081-8804944
  ที่ทำงาน : บริษัท ช.รวมธุรกิจ ซิตี้แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด โทร.032-321662
 92. พงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ (หมู)
  บ้าน : 286/19 ถ.ศรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-321517, 081-9420937
  ที่ทำงาน : อบจ.ราชบุรี โทร.032-322857
 93. วลิต เจริญสมบัติ (ต้อม)
  บ้าน : 23 ม.6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 087-8035944, 032-338421
  ที่ทำงาน : 134 ม.6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
 94. สัญญา สุทธิประเสริฐ (ผู้ใหญ่ปลา)
  บ้าน : 45 ม.7 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-227297
  ที่ทำงาน : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7
 95. กิตติมา คำขำ
  บ้าน : 194/1 ม.9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-8579616
  ที่ทำงาน : บ.แอ๊กโกรคอมเมรส กรุ๊ป
 96. เชาวลิต พุทธิ (อ๊อด)
  บ้าน : 103/33 ม.2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314908, 081-4810470
  ที่ทำงาน : รถทัวร์เบอร์10 ราชบุรี
 97. สมบูรณ์ พงษ์ทอง
  บ้าน : 12 ม.8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.032-356069, 032-375522 (บ้านแม่)
  ที่ทำงาน : บ.เสริมสุข จำกัด 229 ม.6 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-391115-6 ,081-9416061
 98. อุไร พันธุ
  บ้าน : ม.ทั่งจันทร์ 100 ม.3 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-200680, 081-3028429
  ที่ทำงาน : บ.เอ.ไอ.เอ.จำกัด 138
 99. สุรชาติ แก้วเสนีย์
  บ้าน : 33/2-4 สำนักประมุขมิสซังคาทอลิค ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 02-4290820-2
  ที่ทำงาน :-
 100. กาญจนา วงศ์สว่าง
  บ้าน : 138/140 ถ.รถไฟ อ.เมืองจ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338115
  ที่ทำงาน : โรงพยาบาล ราชบุรี โทร. 032-327901 ต่อ 1288
 101. กสลี ศรีอนันต์
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : โรงพยาบาล ราชบุรี โทร.032-327901
 102. ชนิดา วรัมพร
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : แผนกวิสัญญีพยาบาล ร.พ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 103. ดรุณี อรรถศาสตรศรี
  บ้าน : 124/6 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 089-8087084
  ที่ทำงาน : รพ.ราชบุรี โทร. 032-327901-8
 104. ทาริกา พาเจริญ (ลิ้ม รัตนเมฆา)
  บ้าน : 80 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : รพ.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 105. ธัญญลักษณ์ สุวรรณโณ (ป๋วย)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รพ.แม่และเด็ก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-310368 ต่อ 2238
 106. นพมาศ สุทธิวิรัช
  บ้าน : 36/12 ซ.1 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-312416
  ที่ทำงาน : รพ.ราชบุรี โทร. 032-321821 ต่อ 510
 107. พิมพ์ใจ ลูกเสือ
  บ้าน : แผนกเอ๊กซ์เรย์ รพ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-327901
  ที่ทำงาน :-
 108. มนิดา เอิกเชื้อ
  บ้าน : 44/20 ถ.เสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-326142, 086-9912795
  ที่ทำงาน : รพ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-327901-8 ต่อ 510
 109. เยาวมาลย์ คำมิ่ง (ประพันธ์พจน์)
  บ้าน : 294 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338624
  ที่ทำงาน : รพ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-327901-8
 110. รุจิรา ศรีตระกูล (บูรณะเรศน์)
  บ้าน : 2 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338318
  ที่ทำงาน : รพ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-327901-8 ต่อ ห้องศัลย์ชาย
 111. สมพิศ อารยะสมบัติ (โซ/หมวย)
  บ้าน : 3 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-325017 ,032-327918
  ที่ทำงาน : จนท.ธุรการ รพ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-321823, 089-5200166
 112. สาโรจน์ งามขำ
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รพ.สัตว์หนองโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70000
 113. อรวรรณ อนามัย (แดง)
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : รพ.ราชบุรี 1319 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-327901-8
 114. กอบกุล ขุนวิเศษ(ภรรยา พ.ต.ท.สุภาพ)
  บ้าน : 94/1 ม.1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 032-351602
  ที่ทำงาน :-
 115. กิจชนะ พิริยะมาสกุล
  บ้าน : 42 ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-377190
  ที่ทำงาน :-
 116. จิรศักดิ์ นภาแก้ว
  บ้าน : หมู่บ้านเจริญสุข 124/57 เสือป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-337158
  ที่ทำงาน : 435 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-337158
 117. ชลิต ลิ้มตระกูล
  บ้าน : 181/2 ม.3 ถ.เจดีย์หัก-เขางู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-338184, 032-322508
  ที่ทำงาน :-
 118. เชวงศักดิ์(ประดับ) พูลสวัสดิ์
  บ้าน : หมู่บ้านนางแก้ว 63 ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 081-4359811
  ที่ทำงาน :-
 119. ณรงค์ศักดิ์ ภาสุรวราวุธ (หน่อง)
  บ้าน :
  -124 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร. 032-349843, 081-2583377
  -82 ม.1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร. 032-347452-3
 120. ทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล
  บ้าน : 219 ม.5 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทร. 032-358687
  ที่ทำงาน : -
 121. ทิพย์ ประดาศักดิ์
  บ้าน : 10/2 ซ.2 ถ.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338764, 081-9800634
  ที่ทำงาน :-
 122. ธงชัย วัตรวิมล
  บ้าน : 152/1 ถ.มนตรีสุริยงวงศ์ ซ.3 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-323829
  ที่ทำงาน :-
 123. ธีระศักดิ์ สินธุเจริญ
  บ้าน : 99 ม.5 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  ที่ทำงาน : -
 124. นพพร สมัยสมภพ (ดาว)
  บ้าน : 4/3 ม.7 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338742, 081-4517454
  ที่ทำงาน :-
 125. บุญธรรม อ่อนมีโชคสกุล
  บ้าน : 285/23 ม.3 ซ.กรรณิการ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-314080, 089-0862239 , 081-4339080
  ที่ทำงาน :-
 126. บุญสม เกษรรัตนกุล
  บ้าน : 135 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-322885
  ที่ทำงาน : -
 127. พงษ์ธร กลิ่นเกสร (ตุ้ย)
  บ้าน : 43 ม.10 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-319114
  ที่ทำงาน :-
 128. พณาเกียรติ สมบูรณ์สิทธ์ (เทพ)
  บ้าน : 5/1 ม.6 ต.เจ็ดเสมียนอ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 032-397035, 081-9214434
  ที่ทำงาน : -
 129. มนูญ บุญประเสริฐ
  บ้าน : 209/21 ถ.มนตรีศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-310725, 081-9414189
  ที่ทำงาน :-
 130. ลัดดา กิจเรืองโรจน์ (หมวย)
  บ้าน : 143/4 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-325377, 081-9433747
  ที่ทำงาน :-
 131. เลิศศักดิ์ อุ่นโชคดี
  บ้าน : 101 ม.5 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน :-
 132. วรรณา นุยา(ทองใบใหญ่)
  บ้าน : 7 ถ.สัจจาภิรมย์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-327301
  ที่ทำงาน : ร้านอมรชัย ถ.สัจจาภิรมย์
 133. วัลลภา ถิรมงคล
  บ้าน : 1318 ถ.ทรงพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  ที่ทำงาน :-
 134. วิชาญ หวานคำเพราะ
  บ้าน : 20/1 ม.5 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-315146, 089-5490456
 135. วิฑูรย์ อภิกุลชาติกิจ (อ๊อด)
  บ้าน : 116 ถ.อรจันทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-338630, 081-8521954
 136. วิทยา งามละม่อม
  บ้าน : 99/14 ม.8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน : -
 137. วินิจ โฆษบดี (หรั่ง)
  บ้าน : 53/1 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-323942, 081-9447711
  ที่ทำงาน :-
 138. วิพา พลายแก้ว
  บ้าน : 30/15-16 ถ.แม้นรำลึก ต,หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-323325, 081-8280025
  ที่ทำงาน :-
 139. วีระ แนบเนียน
  บ้าน : 53 ม.8 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทร. 032-399508, 089-5128331
  ที่ทำงาน :-
 140. วีระศักดิ์ สมุทรเสรี
  บ้าน : 101 ม.4 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-316480
  ที่ทำงาน :-
 141. วุฒิชัย(ฤทธี) ญาณวัฒน์
  บ้าน : 140 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-323155
  ที่ทำงาน :-
 142. ศุภกิจ(ปราโมทย์) เข็มทอง
  บ้าน : 109/22 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-338860
  ที่ทำงาน :-
 143. สถาพร จิตเลิศขจร
  บ้าน : 123/155 ถ.เพชรเกษม ซ.1 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-326359
  ที่ทำงาน :-
 144. สมทรวง ดาบทอง (โค้วถาวร)
  บ้าน : ช.พัน111 ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 081-3570778 , 032-373169
  ที่ทำงาน :-
 145. สมบัติ ฆารสว่าง (มีบัณฑิต)
  บ้าน :258/28 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ซ,วาสนาดี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  ที่ทำงาน :-
 146. สุทิน วงษ์ศิริดำรงกุล
  บ้าน : 4/1 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-338340
  ที่ทำงาน :-
 147. สุเทพ รังสิมาการ
  บ้าน : 189/2 ม.2 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314630, 086-8022718
  ที่ทำงาน :-
 148. เพียงใจ เสือเฒ่า
  บ้าน : 182 ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-316368
  ที่ทำงาน : -
 149. เกษม ทวีปัญญสกุล
  บ้าน : 189 ม.3 ต.ปากท่อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-8540729
  ที่ทำงาน :-
 150. ชัชวาลย์ สิทธิบุตร (หนู)
  บ้าน : 1 ม.4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-316462, 081-6446880
  ที่ทำงาน : สนง.สรรพกร จ.ราชบุรี ถ.หน้าอำเภอ ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-337319, 032-325545, 032-525931-5
 151. ณรงค์ศักดิ์ รักยงค์
  บ้าน :
  -178 ม.1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  -หมู่บ้านกลาโหมนิเวศน์ 72/336 ถ,พุทธมณฑล สาย 5 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.
  032-337730 02-4207234
  ที่ทำงาน : สนง.แรงงานและสวัสดิการ สังคม จ.ราชบุรี 65/212 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-337730
 152. ดำรงค์ พุ่มพวง
  บ้าน : หมู่บ้านเกาะลอย 72/2 ม.8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-369209
  ที่ทำงาน : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-337612
 153. ถิรวัฒน์ (ประเสริฐ)สุนทรมหาลา
  บ้าน : 123/100 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-326580
  ที่ทำงาน : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี โทร. 032-337041
 154. ธีรวัฒน์ จันทร์เสมา
  บ้าน :-
  ที่ทำงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 155. พัลลภ สิงห์ทอง
  บ้าน : 198/20 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70000 โทร. 081-6036265
  ที่ทำงาน : ปลัดอำเภอปากท่อ
 156. พิทยา,จ.ส.อ. วรรณเข็มทอง (โต)
  บ้าน : 3/8-56/3 ม.8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-312742, 084-0796857
  ที่ทำงาน : กองช่าง อบจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-337361
 157. ศิริเดช คงสุบรรณ์
  บ้าน : 46/2 ม.1 ต.จอมบึงอ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร. 081-7632563
  ที่ทำงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
 158. สุรัช สายไหม
  บ้าน : 96/28 ม.2 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-337013
  ที่ทำงาน : เรือนจำกลางราชบุรี หนองนางแพรว จ.ราชบุรี
 159. เสริมจิตร แก้วจินดา
  บ้าน : ม.เขาวัง 1 ซ.2 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  ที่ทำงาน : เรือนจำกลางราชบุรี หนองนางแพรว จ.ราชบุรี
 160. เอนก เปรมวงศ์
  บ้าน : 9/9 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-314864
  ที่ทำงาน : เรือนจำกลางราชบุรี
 161. ทวีศักดิ์ ชื่นอารมณ์
  บ้าน : 187 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-370075
  ที่ทำงาน : สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ถ.ศรีสุริยวงค์ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032-337025
 162. ประภา วุฒิคุณ
  บ้าน : -
  ที่ทำงาน : สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 163. ปรีชา บัวจุน (แป๊ะ)
  บ้าน : 133 ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-310052 ,089-6796549
  ที่ทำงาน : สนง.สาธารณสุขจังหวัราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-337025
 164. บุญปลูก สุทธิผล
  บ้าน : หมู่บ้านคันทรีวิลลา 99/63 ม.5 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-316966, 083-0133812
  ที่ทำงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 429 ถ.ศรีสุริยวงค์ อ.เมือง ราชบุรี โทร.032-310368-71 ต่อ 2231
 165. เวียน พรหมมินทร์
  บ้าน : 119 ม.10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร. 081-8571998
  ที่ทำงาน : สถานีอนามัยหนองนกกระเรียน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร.032-228046
 166. สกาวรัตน์ เทพรักษ์ (ติ๋ม)
  บ้าน : 63 ม.3 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-316676, 089-9153894
  ที่ทำงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 ถ.ศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-310368-71 ต่อ 2218
 167. สุวรรณี นาคะ(รอดบำเรอ)
  บ้าน : 45 ม.2 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-369229
  ที่ทำงาน : ศูนย์อนามัยที่ 4 ถ.ศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-310368-71
 168. อภิสิทธิ์ พระแก้ว
  บ้าน : 42/1 ม.1 ต.บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โทร. 032-323310, 089-0605209
  ที่ทำงาน : สถานีอนามัยตำบลบ้านคา โทร.032-228557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น