ข่าวรุ่น UPDATE

 • สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กำหนดการประชุมประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่านใหม่ (แทน พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร) ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.2554 เวลา 16:00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี และได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820  เข้าร่วม 3 คน และที่คณะกรรมการรุ่นฯ กำหนดไว้คือ พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์, นายสานิต ศิลาวรรณา และนายสมบูรณ์  พงษ์ทอง (19 เม.ย.2554)
 • คุณแม่เพื่อน น.อ.สุเทพ รวมจิตร์ เสียชีวิตแล้ว - เพื่อนๆ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 กำหนดเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ วันพุธที่ 20 เม.ย.2554 เวลา 19:30 น. ณ วัดทุ่งตาล (ริมถนนเพชรเกษม) อ.เมือง จ.ราชบุรี (19 เม.ย.2554)
 • เพื่อนสมพงษ์ ต่างท้วม อาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ เสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าวันที่ 10 เม.ย.2554  เพื่อนๆ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 กำหนดเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ในวันศุกร์ที่ 15 เม.ย.2554 เวลา 19:30 น. ณ วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี  และร่วมพิธีประชุมเพลิงวันเสาร์ที่ 16 เม.ย.2554 เวลา 16:00 น. (12 เม.ย.2554)
 • ประมวลภาพงานเลี้ยงรุ่น ครั้งที่ 15 เมื่อ 26 มี.ค.2554 (27 มี.ค.2554)

สรุปงานเลี้ยงศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 ครั้งที่ 15 เมื่อ 26 มี.ค.2554

คณะกรรมการศิษย์เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 ขอสรุปการจัดงานเลี้ยงรุ่น ครั้งที่ 15 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มี.ค.2554 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ที่ผ่านมาเพื่อให้เพื่อนๆ ได้รับทราบ โดยการจัดงานครั้งนี้ใช้เงินเก่าของรุ่น ที่มีอยู่ ดังมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 53,742 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (กำลังรวบรวมอยู่นะเพื่อน เพราะแบ่งงานกันทำหลายส่วน แต่ตอนนี้อะไรที่ทราบแล้วจะลงจำนวนเงินไว้ก่อน)
 1. ค่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์และเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว 3,000 บาท
 2. ค่าอาหารรวมมิกเซอร์ จำนวน 130 หัวๆ ละ 230 บาท เป็นเงิน 29,900 บาท
 3. ค่าเบียร์สด 1 ถัง จำนวน 2,100 บาท
 4. ค่าสุราต่างประเทศ จำนวน 14 ขวดๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
 5. ค่าแสตมป์ส่งเอกสารจำนวน 267 ฉบับ เป็นเงิน 801 บาท
 6. ค่าโทรศัพท์ประสานงานเพื่อนเป็นรายบุคคล 500 บาท
 7. ค่าพวงมาลัยมอบให้อาจารย์ 15 พวง เป็นเงิน 280 บาท
 8. ค่าของขวัญชุดการแสดง 445 บาท
 9. ค่าถ่ายเอกสาร 98 บาท
 10. ค่ากระดาษสติกเกอร์ 15 บาท
 11. ค่าตกแต่งบอร์ดนิทรรศการรุ่น 130 บาท
 12. ค่าปากกาและกระดาษสติกเอกร์ติดป้ายชื่อ 573 บาท
 13. ค่าดนตรี 3,500 บาท
 14. ค่าดนตรี(ต่อเวลาเกิน 23:00 น.) 500 บาท
 15. ค่าเช่าชุดการแสดงของคณะกรรมการนักเรียน 2,000 บาท
 16. ค่าแต่งหน้าชุดการแสดงของคณะกรรมการนักเรียน 1,500 บาท
 17. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ HCTV จัดทำวงจรปิดจำนวน 7 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
รายนามอาจารย์,แขกผู้มีเกียรติ และเพื่อนที่สนับสนุนการจัดงาน
 1. อาจารย์ระดม นิลศรี จำนวน 500 บาท
 2. คุณกัลยา ศิริเนาวกุล จำนวน 1,000 บาท
 3. พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร สนับสนุนสุราต่างประเทศ 6 ขวด(ยังเหลืออยู่) และแก้วเหล้า 1 ใบ
 4. ส.ส.มานิต นพอมรบดี สนับสนุนสุราต่างประเทศ 1 ขวด (ยังเหลืออยู่)
 5. เรืองชัย เนตรปฐมพร นายสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มอบพระบรมสาธิตลักษณ์ฯ จำนวน 6 รูป
 6. นายสาสนี สีลาเขต (ตัวแทนรุ่น 1719) มอบเหรียญ 100 ปีสมเด็จพระปิยะมหาราช (รุ่นคณะกรรมการ) จำนวน 1 เหรียญ
 7. พูลศักดิ์ วรเวชวิทยา ผลไม้มูลค่า 1,000 บาท
 8. สมบูรณ์ พงษ์ทอง มอบตุ๊กตาให้รางวัลนักแสดง จำนวน 5 ตัว
 9. วุฒิชัย โชคตาม มองเครื่องใช้ไฟฟ้าจับสลาก จำนวน 7 ชิ้น
 10. พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ โถเบญจรงค์สำหรับอาจารย์ผู้ฝึกสอนการแสดง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 500 บาท
 11. พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ สนุบสนุนการจัดทำวงจรปิด,ชุดตัดต่อและจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่จำนวน 2 จอ มูลค่า(ทางธุรกิจ)  20,000 บาท
 12. จานเบญจรงค์สลักเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 จำนวน 10 ชิ้นมอบให้อาจารย์ที่มาร่วมงาน (ของเดิม)
 13. คณะกรรมสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดชุดการแสดง "รางวัลของครู" 1 ชุด
รวมเฉพาะเงินสด 1,500 บาท

รายชื่อเพื่อนที่บริจาคเงินเข้ารุ่นประจำปี 2554

การจัดงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รุ่น 1820 ครั้งที่ 15 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ใช้เงินเก่าของรุ่นจัด โดยเพื่อนที่มางานไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายใดๆ  แต่ก็มีเพื่อนส่วนหนึ่งที่พอมีกำลังหลายท่านได้กรุณาบริจาคเงินเข้ารุ่นเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการในปีต่อไป  ดังนี้
 1. สงคราม  อริยนประภา  จำนวน 5,000 บาท
 2. พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ จำนวน 2,000 บาท
 3. พันเอกธนิส  พิพิธวณิชการ จำนวน 2,000 บาท
 4. สุทธิกิตติ์  ปริญญากร จำนวน 1,500 บาท
 5. พันตรีวัฒนศักดิ์  จงเจริญ จำนวน 1,000 บาท
 6. ธเนศ  อนันตโท  จำนวน 1,000 บาท
 7. ชานนท์  คำทอง  จำนวน 1,000 บาท
 8. องอาจ  แก่อินทร์ จำนวน 200 บาท
 9. วลิต  เจริญสมบัติ จำนวน 1,000 บาท
 10. พิชาติ  จิวมงคลชัย  จำนวน 1,500 บาท
 11. สมบูรณ์  พงษ์ทอง  จำนวน 1,500 บาท
 12. พินิจ  โซวพานิช จำนวน 1,000 บาท
 13. สานิต  ศิลาวรรณา จำนวน 1,000 บาท
 14. บุญชู  นภาแก้ว จำนวน 1,500 บาท
 15. พันโทชุมพล  มากมา จำนวน 500 บาท
 16. อรรถพร  นุชประสิทธิ์  จำนวน 1,000 บาท
 17. กำพล  ศรวิไล จำนวน 500 บาท
 18. สุเทพ  ศรีสนิท จำนวน 500 บาท
 19. ชาติชาย ขณะฤกษ์  จำนวน 2,000 บาท
 20. พนาเกียรติ  สมบูรณ์สิทธิ์  จำนวน 500 บาท
 21. วุฒิไกร  โชคตาม จำนวน 1,000 บาท
 22. รุ่งเรือง ลักธิตานนท์  จำนวน 500 บาท
 23. จิรศักดิ์ นภาแสง จำนวน 500 บาท
 24. ชลิต  ลิ้มตระกูล จำนวน 500 บาท
 25. มนตรี  กราบเคหะ จำนวน 500 บาท 
 26. สาธิต  พลอยมนตรี  จำนวน 1,000 บาท
 27. ปรีชา  บัวจุน  จำนวน 500 บาท
 28. เชวงศักดิ์   พูนสวัสดิ์ จำนวน 500 บาท
 29. ธงชัย   วัฒวรวิมล  จำนวน 500 บาท
 30. ด.ต.บุญทรง  แย้มขย้าย  จำนวน 500 บาท
 31. จ่าสิบเอกมงคล  มาระเนตร์ จำนวน 500 บาท
 32. นิรันดร์  ญาณวัฒน์  จำนวน 500 บาท
 33. บุญธรรม   อ่อนมีชัยสกุล  จำนวน 500 บาท 
 34. วิชาญ  หวานคำเพราะ จำนวน 500 บาท
 35. สรากรณ์  เพชรนิล จำนวน 1,500 บาท
 36. วิบูลย์   ขาวดารา จำนวน 200 บาท
 37. บุญปลูก  สุทธิพล  จำนวน 200 บาท
 38. สกาวรัตน์  เทพรัตน์ จำนวน 500 บาท
 39. วิเชียร  กิมพิทักษ์  จำนวน 500 บาท
 40. สุรวุฒิ  โพธิภิรมย์ จำนวน 1,000 บาท
 41. จ่าสิบเอกชัยวัฒน์  ม่วงชุม จำนวน 500 บาท
 42. วินัย  พรุ่มบุญทริก  จำนวน 500 บาท
 43. ชัยวัฒน์  มณีโชติ จำนวน 500 บาท
 44. อานนท์  ตั้งศรีรัตน์ จำนวน 500 บาท
 45. สุเทพ  รังสิมากร จำนวน 500 บาท
 46. เอกมล ธัชศฤงคารสกุล จำนวน 500 บาท
 47. พันตำรวจโทวิโรจน์  ศักดิ์สมบูรณ์  จำนวน 500 บาท
 48. วินิจ โฆษะบดี  จำนวน 500 บาท
 49. ศิริเดช  คงสุบรรณ 500 บาท
 50. พันตำรวจโทยงยุทธ  ริ้วทอง จำนวน 500 บาท
 51. ดำรงศักดิ์  เจียมจำรัส  จำนวน 1,000 บาท
 52. สุวิทย์  สกุลกรุณา จำนวน 500 บาท
 53. บุญโรจน์ ลิ้มรัตนากร จำนวน 2,000 บาท
 54. พิชัย ลัคนาโชค  จำนวน 1,000 บาท
 55. สมพงษ์  ดาราศรีศักดิ์ จำนวน 500 บาท
 56. เสริมจิตร์  แก้งจินดา จำนวน 500 บาท
 57. สมทรวง  ดาบทอง  จำนวน 500 บาท
 58. นภษร  อัครเดชวรชา จำนวน 500 บาท
 59. โใฬี  จิตต์บรรจง จำนวน 1,000 บาท
 60. พันตำรวจโทปติพงษ์  บูรณโชติ จำนวน 400 บาท
 61. ชัชวาลย์  สุทธิบุตร จำนวน 500 บาท
 62. สุรเดช  เจริญสุข จำนวน 1,000 บาท
 63. บุษบา ศรมยุรา  จำนวน 1,000 บาท
 64. ประกอบ  จันทร์คล้าย จำนวน 1,000 บาท
 65. จ่าสิบเอกสมควร  ขุนภักดี จำนวน 500 บาท
 66. พันตำรวจเอกพัฒนพงษ์  ขำแก้ว จำนวน 500 บาท
 67. ชัยฤทธิ์  ชิตชูตระกูล  จำนวน 1,000 บาท
 68. ปรีชา  มณีโชติ จำนวน 500 บาท
 69. ไพรัช  หงษ์เทียบ จำนวน 500 บาท
 70. วัฒนา ทองเอีย  จำนวน 500 บาท
 71. มงคล  รอดวัณโน จำนวน 500 บาท
 72. สัญญา  สุทธิประเสริฐ  จำนวน 500 บาท
 73. จ่าสิบเอกพิทยา  วรรณเข็มทอง จำนวน 500 บาท
 74. พูลศักดิ์  วรเวชวิทยา จำนวน 1,000 บาท
 75. ทวนทอง  ปรักมานนท์ จำนวน 500 บาท
 76. ไกรศรี  ประวิงทรัพย์  จำนวน 500 บาท
 77. นิพนธ์  แก้วจีน  จำนวน 500 บาท
 78. ธานินท์  อุบลธรรม จำนวน 1,000 บาท
 79. ศุภชัย   สวนพานิช  จำนวน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท

(เพื่อนๆ สามารถบริจาคเงินเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับ ที่ วุฒิไกร โชคตาม (ปอ) เหรัญญิก โทร.08-1858-6813  หรือคณะกรรมการรุ่นทุกคน เพื่อเป็นทุนดำเนินการด้านต่างๆ ของรุ่นต่อไป )